LEEFOMGEVING – WONEN

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt.

  • Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij zijn voorstander van het toepassen van een dubbelbestemming. Dat wil zeggen recreëren en permanent wonen in recreatiewoningen op parken waar de recreatieve functie al jaren is vervaagd. Wij zijn geen voorstander van het geheel vrijgeven van permanent wonen op alle parken.
  • We willen dat er voldoende huur- en koopwoningen zijn in alle kernen bij gebleken behoefte. We willen ook aandacht voor starters, de starterslening moet zeker blijven.
  • Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Mensen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven. Wij vinden de blijverslening een welkome aanvulling.
  • Woningcorporaties fuseren lijkt ons een prima idee. Eén gemeente, één woningcorporatie.

Door de omgevingswet komt er meer vrijheid. De VVD wil deze vrijheid optimaal benutten. Met de nieuwe omgevingswet wil het kabinet: de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen, duurzame projecten stimuleren en gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

  • Wij vinden dat regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.
  • Zo min mogelijk bemoeienis van welstandscommissies is ons streven.
  • Wij willen proberen projectontwikkelaars te bewegen om verpauperde panden op te kopen en nieuwe woningen te realiseren zodat in de kernen geen verpaupering optreedt.
  • Wij staan open voor nieuwe woonvormen, denk bijvoorbeeld aan deeltijd wonen, het splitsen van boerderijen in twee woningen (betaalbaar).