GEMEENTE – FINANCIËN

De VVD staat voor een sluitende begroting en zo min mogelijk belastingverhoging. In de afgelopen periode zijn de schouders er onder gezet en zijn, na de start met een bezuinigingstaakstelling van 13 miljoen euro, de gemeentelijke financiën op orde en is de financiële positie gezond. We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

 • We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
 • We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
 • De woonlasten, zoals de OZB, blijven zo laag mogelijk.
 • Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.
 • Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken.
 • Een deel van de toeristenbelasting wordt in overleg met de sector besteed. De VVD wil dat graag zo houden.
 • Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 • De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Inwoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
 • Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio alsook de netto schuldquote blijven of gaan naar een aanvaardbaar niveau.
 • Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.
 • De media hebben het er al weer maanden over: het lukt gemeenten en het rijk maar niet om het aantal ambtenaren terug te dringen, integendeel, het aantal groeit. Voor een deel is dat te wijten aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Een paar jaar geleden werd er nauwelijks capaciteit op bijvoorbeeld duurzaamheid en criminaliteit ingezet, nu zal dit wel moeten. De VVD vindt het daarom van extra groot belang dat het gemeentelijke apparaat meebeweegt met deze ontwikkelingen en daar waar het kan, formatie schrapt.