ECONOMIE – ONDERNEMERSCHAP

De VVD gaat voor een welvarend eiland. Wat is welvaart? Welvaart is een toestand van voorspoed en gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en economisch opzicht zowel van individuen als van de samenleving als geheel.

De regionale welvaart wordt gecreëerd op Goeree-Overflakkee, niet geërfd. Het groeit niet uit de natuurlijke gaven van een regio. Het vermogen om welvaart te creëren hangt af van de capaciteit van de bedrijven in een regio om te innoveren en te upgraden. Alleen bedrijven kunnen welvaart creëren. Daarom willen wij een sterke bedrijfsomgeving maken waarin bedrijven kunnen innoveren, hoogwaardige banen aanbieden en kunnen concurreren op het wereldpodium. De overheid moet de bedrijven op Goeree-Overflakkee ondersteunen en faciliteren om dit te realiseren. Specifiek moet de overheid significant investeren in de strategie en doelstellingen van Smart Water en dat uitvoeren in een programma bedacht door de 3 O’s en overige stakeholders op ons eiland.

Wij willen een grotere rol voor onze ondernemers in het beleid en uitvoering op Goeree-Overflakkee. De overheden (rijk, provincie en gemeente) moeten hun verantwoordelijkheid op verschillende terreinen gaan delen zodat wij efficiënter en effectiever beleid kunnen uitzetten en betere economische resultaten kunnen realiseren. Daarom steunen wij de activiteiten van de FOGO. Een sterke FOGO betekent sterke bedrijven, meer banen op het eiland en een sterk Goeree-Overflakkee voor alle inwoners.

Ondernemers moeten een substantieel grotere rol krijgen in het vormen van beleid en maken van besluiten over onze toekomst. Voorbeelden zoals de detailhandels- en recreatievisie laten zien hoe ondernemers veel waarde kunnen toevoegen in het verbeteren van het eindproduct. De VVD wil ondernemers en hun organisaties zoals de FOGO meer verantwoordelijkheid in beleids- en besluitvorming geven voor een sterk Goeree-Overflakkee. Ook in de uitvoering van het beleid zullen ondernemers door de VVD beter worden betrokken.

 

 • Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Wij willen dat de gemeente bedrijfsinvesteringszones stimuleert. Geen free riders meer. Allen verantwoordelijk voor de ring of het winkelcentrum. De resultaten in Middelharnis mogen er zijn.
 • De VVD is sterk voorstander van continueren van een goede samenwerking tussen gemeente en het Waterschap Hollandse Delta.
 • De landbouw op Goeree-Overflakkee loopt voorop in Nederland. De VVD is trots op die landbouw! Wij willen een actievere rol voor de gemeente door een visie op landbouw te ontwikkelen. Onderdeel van die visie is voldoende zoet water en winstgevendheid en continuïteit door innovatie. De gemeente speelt een actieve rol in het delen van kennis en het faciliteren van ontwikkelingen, zoals de provinciale stimuleringsregeling voor duurzame landbouw en het mogelijke akkerbouwinnovatiecentrum. De agrarische sector op Goeree-Overflakkee streeft naar het toekomstbeeld van een sterk energieneutraal eiland waar gezonde voedselproductie en duurzame energiewinning bepalend zijn voor de economische groei. We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. We willen de zoetwatervoorziening waarborgen ten behoeve van het behoud van de sector. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Wij ondersteunen het agrarisch ontwikkelingsprogramma van LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee.
 • Wij zijn trots op ons sterke en innovatieve viscluster, bestaande uit visserijbedrijven, visafslag, innovatiecentrum, visserijschool, scheepswerven en toeleveranciers. Het viscluster heeft een brede internationale klantenkring. Het uitdiepen van het Slijkgat is daarom van groot belang. Evenals het samenwerken met andere visserijgemeenten om voor de belangen van de Nederlandse visserij op te komen als het gaat over de Brexit, aanlandplicht en pulsvisserij. Ook initiatieven aangaande verbrede visserij (visserijtoersime) steunt de VVD van harte.
 • Detailhandel is het kloppend hart van een buurt. Daar moeten we zuinig op zijn. De huidige detailhandelsvisie is door de ondernemers zelf opgesteld en door de gemeente omarmd. De VVD is het eens met de uitgangspunten. Kansrijke winkelgebieden versterken, regeldruk verminderen, goed bereikbaar houden, geen werkzaamheden in de zomermaanden en in december waardoor de winkels minder goed te bereiken zijn. De VVD is voorstander van een mengvorm in detailhandel en horeca. De strikte regels loslaten leidde tot meer omzet voor ondernemers en levendige winkelgebieden was de uitkomst van een proef in 36 gemeenten. Voorbeelden zijn: kaasboer verkoopt passende wijnen; o Boekwinkel verkoopt een glas wijn of frisdrank, heerlijk tijdens het lezen van tijdschriften in de tijdschriftenhoek; restaurant waar ook kookboeken te koop zijn. Creatieve ideeën komen er ongetwijfeld vanuit de ondernemers.
 • Met de VVD is te praten over een aantal koopzondagen maar door de winkeliers en de inwoners zelf is ons vaak verteld dat er hier geen enkele behoefte aan is. Wij passen ons aan. Wij vinden wel dat door de vele recreanten en inwoners er op zondag boodschappen gedaan moeten kunnen worden. Aan die wens is voldaan door bijvoorbeeld de winkel bij Landal GreenParks die zeven dagen per week geopend is.
 • Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn en er netjes uit zien. Samenwerkende ondernemers die middels een BIZ de zaken regelen, juichen we toe. Lokale bedrijven kunnen op de lokale bedrijventerreinen verbouwen of nieuwbouwen, grootschalige bedrijven liefst naar de regionale bedrijventerreinen van Stellendam en Oude-Tonge. Digitale bereikbaarheid vinden wij minstens zo belangrijk. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. De recreatievisie dient als leidraad. Voor mooie, nieuwe initiatieven in het midden en oosten van het eiland moet wel extra aandacht zijn.
 • Zonder ondernemers valt alles stil. De VVD wil mensen stimuleren om ondernemer te worden. Dit geldt voor iedereen, jong en oud, man en vrouw.
 • We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
 • Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.
 • Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels om die te schrappen.
 • De bedrijfscontactfunctionaris is onmisbaar.