Duurzaamheid.

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies. Natuurlijk staat de VVD voor de toekomst van de aarde en de leefbaarheid van de toekomstige generaties. In de komende 25 jaar moet dan ook de basis worden gelegd voor deze waarborgen. Dit betekent een effectief plan van aanpak waar de drie P’s (People, Profit, Planet) de leidraad zullen zijn. Met name de Profit dient extra aandacht. Op het gebied van duurzame ontwikkelingen vinden veel innovaties plaatst. Door deze innovaties optimaal te vermarkten behoeft duurzaamheid geen geld te kosten, maar kan juist geld opleveren.

  • Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.
  • De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken. Windmolens: we zijn vooralsnog gehouden aan de bestuursovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland om 225 MW aan windturbines te plaatsen op ons eiland. De VVD is kritisch maar houdt zich aan de gemaakte afspraken. Het risico dat de provincie en/of het Rijk de plaatsing overneemt achten wij reëel. We stellen wel dat er na deze opgave wat ons betreft geen windmolen meer bij komt.
  • Alternatieven, uiteraard met oog voor de impact op de omgeving, zijn welkom: getijdencentrale, zonnevelden en ook waterstof geeft wellicht mogelijkheden
  • De VVD zal zich optimaal inzetten voor het faciliteren van innovaties en het inzetten van middelen, zoals bijvoorbeeld het windfonds, om dit mogelijk te maken.
  • Daarnaast is de VVD voorstander alle inwoners en bedrijven te stimuleren om met het thema duurzaam aan de slag te gaan. Binnen de gemeente dient een laagdrempelig loket te komen waar de inwoners en bedrijven de juiste support kunnen krijgen om hun duurzaamheid plannen te kunnen verwezenlijken.
  • Voor de inwoners zijn diverse landelijke subsidiemogelijkheden en men kan gebruik maken van een duurzaamheidslening.
  • Voor bedrijven zijn eveneens diverse landelijke c.q. sector gerichte subsidiemogelijkheden. De gemeente kan een bijdrage leveren in het begeleiden, promoten, samenbrengen van partijen om duurzaamheid projecten op Goeree-Overflakkee van de grond te krijgen.
  • Door de vele verbindingen van de VVD met brancheorganisaties, zoals bijvoorbeeld LTO maar ook de directe toegang tot Provinciale Staten, Tweede en Eerste Kamer en het waterschap Hollandse Delta maakt het voor bedrijven uitermate interessant om voor de VVD te kiezen!
  • Een jaarlijks evenement waar de beste duurzame snufjes te koop zijn om in huis of caravan te gebruiken zou een leuk initiatief zijn.
  • De gelden vanuit het windfonds worden allemaal besteed zonder al te veel regelgeving.