Steun voor de visserij nodig bij natuurvergunning.

Het Kabinet trekt 250 miljoen euro uit om de boeren in de buurt van Natura2000-gebieden versneld aan een nieuwe natuurvergunning te helpen. Het gaat om agrarische bedrijven met een geringe stikstofdepositie, de zogenaamde PAS-melders, die door de uitspraak van de Raad van State in 2019 zonder een natuurvergunning zitten. Dat is natuurlijk mooi voor de boer, maar wat is er voor de visser? Vissers die in Natura2000-gebieden vissen moeten beschikken over een geldende natuurvergunning (Wet natuurbescherming of…

Van de voorzitter.

Nadat ik de laatste vier jaren fractievoorzitter was van de lokale VVD-fractie ben ik nu afdelingsvoorzitter. Toen Dominique Boelen haar vertrek aankondigde, werd een nieuwe voorzitter gezocht en het lot viel op mij 😊. Nynke, Raymond, José en ik hebben mooie plannen. Meer ledenbinding, meer leden, samen met de fractie zichtbaar zijn, een jaarkalender, een jaarplan, goed samenwerken met fractie en marketingcommissie en stukjes leveren voor de nieuwsbrief. Het doel is de verloren zetel (het…

Energie.

De prijs en de beschikbaarheid van energie blijven ons bezighouden, ook in Zuid-Holland. We willen minder afhankelijk worden van Russisch gas, de prijs van energie stijgt en de bouw van windturbines op land verloopt stroef. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. “Wij zijn erg blij met WarmtelinQ, het warmtenet uit de Rotterdamse haven richting Leiden”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. “Zo wordt restwarmte van de industrie nuttig gebruikt.” Naast wind, zon en restwarmte wil de VVD…

Regeren is vooruitzien! 

Ik ben geen woordvoerder stikstof in onze Statenfractie, maar de hoofdlijnenbrief van 1 april jl. en het optreden van minister van der Wal van Natuur en Stikstof bij tv-programma Op1, maakten dat ik een filmpje (https://youtu.be/Osj8tMAjzuk) opnam. Dit filmpje is meer dan 30.000 keer bekeken op Facebook, Twitter en LinkedIn en resulteerde in een lunchgesprek met de minister. In de tussentijd presenteerde de minister het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met het veelbesproken stikstofreductiekaartje. Een…

Liberaal Weetje 9

Het liberalisme was in de 19de eeuw vooral individualistisch van aard. Het individu moest de vrijheid en het recht hebben om te denken en te geloven zoals zijn of haar overtuiging dat ingaf en te spreken en schrijven zoals hij of zij dat wilde. Maar de nadruk op de rechten van het individu nam niet weg dat het verenigingsleven zeer belangrijk was voor liberalen. Door het vormen van verenigingen kon men juist zijn idealen meer…

Uit de fractie…

Op het moment dat ik mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief schrijf is het zomerreces al begonnen. Toch neem ik jullie nog even mee terug naar de afgelopen maanden waarin twee raadsvergaderingen en een dialoogavond plaatsvonden. In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat de nieuwe coalitie een feit is. In een extra raadsvergadering op 29 juni jl. is het nieuwe college geïnstalleerd en zijn er, door de benoeming van twee nieuwe wethouders, ook weer nieuwe…

Liberaal Weetje 8.

Het libertarisme wordt wel het extreme broertje van het liberalisme genoemd. Libertariërs verafschuwen bijna iedere vorm van overheidsinmenging. De enige taak van de staat is het voorkomen van wetsovertredingen, zoals diefstal, fraude en geweld. Voor het overige bepleiten zij het absolute recht van het individu om met rust gelaten te worden. Het zuivere ‘laissez faire kapitalisme’ (de markt doet ongebreideld zijn werk) is het enige systeem dat in hun ogen die vrijheid garandeert. Ayd Rand…

Bestuurswisselingen.

Op 11 april werd een bijzondere algemene ledenvergadering van de VVD GO gehouden. De ALV stond vooral in het teken van afscheid en verwelkoming. Afscheid werd genomen van Addy Rijerkerk, Nynke Zwaga en Binic Vreugde als raadsleden voor de VVD GO in de eilandelijke gemeenteraad. Maar gelukkig herrezen zij als phoenixen uit de as in andere hoedanigheden. Binic zal als steunfractielid de huidige raadsleden bijstaan met raad en daad op een aantal thema’s, waaronder onderwijs en…

Met Energie naar het Omgevingsbeleid! 

De eerste stap op weg naar het nieuwe Omgevingsbeleid voor Energie is genomen. De startnotitie voor de energiemodule en het bijbehorende participatieplan zijn aangenomen door Provinciale Staten. Daarnaast is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau besproken. Ik heb ervoor gepleit om minder gemakkelijk zon op landbouwgrond toe te staan en eerst alternatieve mogelijkheden zoals zon op dak, gevels, industrieterreinen, etc. te benutten. Want op dit moment wordt nog te gemakkelijk gekozen voor zon op landbouwgrond. Schaarse,…

Uit de fractie…

Als kersverse fractievoorzitter heb ik het voornemen jullie met regelmaat een inkijk te geven in het reilen en zeilen van onze fractie. De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer twee maanden achter ons. De teleurstelling om het zetelverlies (van drie naar twee zetels) is grotendeels verwerkt. Het blijft natuurlijk zuur om op drie stemmen te kort een zetel kwijt te raken. Vier jaar lang constructief en op inhoud onze rol vervullen speelt blijkbaar geen rol bij verkiezingen. Men…