Frank van Oorschot – #1 VVD Waterschap Hollandse Delta

VVD waterschap Hollandse Delta staat voor stad en platteland! Met mijn vrouw en drie kinderen woon ik in Achthuizen op Goeree-Overflakkee. Op de boerderij telen we aardappelen, uien, bieten, wortelen, tarwe en erwten. We doen dat met passie voor natuur en omgeving. Uiteraard moet er een boterham mee verdiend worden. Omdat waterbeheer enorm belangrijk is voor de landbouw ben ik kandidaat voor het Waterschap Hollandse Delta. De VVD waterschap Hollandse Delta wil de zoetwatervoorziening in…

Mirjam Nelisse – #8 VVD Zuid-Holland

Waarom zou u stemmen op 15 maart?  Het werk van de provincie merkt u elke dag! De uitdagingen voor de Provincie Zuid-Holland zijn complex, onderling met elkaar verbonden en steeds vaker met een technische component. En ze raken alle inwoners: klimaatverandering, stikstofproblematiek, energietransitie, woningbouw en hoe houden we ondertussen Zuid-Holland bereikbaar. Voor mij is het belangrijk dat de overheid haar afspraken nakomt, rechtvaardig is en met haar verantwoordelijkheden zorgt voor een fijne leefomgeving. En daarbij…

Schriftelijke vragen toeristenbelasting

De gemeentelijke belastingen zijn één van de inkomstenbronnen van de gemeente. Als recreatieve gemeente zorgen onze recreatieve heffingen, te weten de toeristenbelasting (land– en water) en de forensenbelasting voor 2020 voor een opbrengst van ca. € 3 miljoen. Via verschillende kanalen zijn wij, VVD GO, benaderd over de verhoging van de toeristenbelasting. Op basis van eerdere informatie en de afspraak uit het coalitieprogramma hebben ondernemers hun gasten geïnformeerd over de vigerende afspraken voor dit jaar. Een verhoging van de toeristenbelasting…

VVD houdt zorgen over draagvlak voor windturbines

Windturbines op land zijn voor de VVD in Zuid-Holland alleen bespreekbaar als aan een aantal duidelijke voorwaarden is voldaan: geen overlast, breed draagvlak en goede participatie. De fractie is er niet van overtuigd dat dit op iedere locatie goed gaat. “Op verschillende plaatsen in de provincie bestaat onrust over windturbines”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Terwijl we in de coalitie duidelijk hebben afgesproken dat lokaal draagvlak cruciaal is. Wij roepen het college op om duidelijk te…

Mirjam Nelisse kandidaat #8 voor Provinciale Staten 2023 

Afgelopen zomer werd ik door jullie, de leden van VVD Goeree-Overflakkee, unaniem voorgedragen als kandidaat voor de Provinciale Staten. We wisten dat de eisen nóg hoger zouden liggen, omdat dit mijn 3e periode zou worden. En die krijg je bij de VVD niet zomaar! Met de steun van o.a. de lokale VVD netwerken van Voorne aan Zee en de Hoeksche Waard, maar ook van de Duin- en Bollenstreek, is een steengoede aanbevelingsbrief van ons bestuur…

Kadernota 2023.

In de eerste helft van het jaar biedt het college aan de gemeenteraad de zogenaamde ‘Kadernota’ aan. Het college geeft daarmee inzicht in het voorgestelde beleid en de financiële plaatjes voor het komende begrotingsjaar en ook een doorkijk naar de jaren erna (meerjarenraming). De Kadernota vormt de start voor de ‘Programmabegroting’ die in het najaar volgt. Bij de behandeling van deze nota in de raad mogen alle fracties een reactie hierop geven.  De Kadernota voor…

Motie stikstof unaniem aangenomen.

Op initiatief van VVD en CDA is vanavond in de gemeenteraad een motie aangenomen die onder andere pleit voor een meer evenwichtige verdeling van de stikstofopgave, haalbare en realistische doelen op Goeree-Overflakkee, duidelijk perspectief voor agrarische ondernemers en ondersteuning van de sector om zelf met plannen te komen. De motie werd door de hele raad ondersteund. Foto: Pieter van Es

Reactie op het coalitieakkoord.

“WAAR WILLEN WE MET HET EILAND HEEN?” Deze uitspraak van collega Peter Grinwis stond twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen in het Eilanden-Nieuws. De VVD Goeree-Overflakkee is het daar roerend mee eens. Helaas geeft het coalitieprogramma 2022-2026 geen antwoord op die vraag. Een duidelijk toekomstgericht perspectief op het eiland ontbreekt. Het programma zelf is vlak en laat geen grote ambities zien. Wat gaan we doen met al die belangrijke vraagstukken die nu soms al jaren op…

Uitdagingen openbaar vervoer.

Er is wat te doen over het Openbaar Vervoer op ons eiland!  Het reguliere openbaar vervoer (OV) zoals we dat kennen staat onder grote druk. Voor Corona werd al gesproken over de bezetting van de bussen op een aantal “dunne“ lijnen (lijnen 135 en 138). Naast deze lijnen hebben we ook de R-Net lijn 436 die van ons eiland naar Rotterdam rijdt en een aantal scholierenlijnen. Het OV wordt deels betaald door de Provincie Zuid-Holland…

Kennismaking Ronald Weydema.

Mijn naam is Ronald Weydema. Samen met Els ben ik al 44 jaar woonachtig op ons mooie eiland. Ik heb twee kinderen en drie kleinkinderen. Mijn werkzame leven speelde zich af bij de nationale politie. Ik ben als commissaris van politie verantwoordelijk geweest voor de algehele politiezorg in al zijn facetten in de provincie Zeeland. Ik ben daarnaast altijd politiek geëngageerd geweest. Hoewel mijn werk zich vooral heeft afgespeeld aan de bestuurderskant ben ik van mening dat als je…