Regeren is vooruitzien! 

Ik ben geen woordvoerder stikstof in onze Statenfractie, maar de hoofdlijnenbrief van 1 april jl. en het optreden van minister van der Wal van Natuur en Stikstof bij tv-programma Op1, maakten dat ik een filmpje (https://youtu.be/Osj8tMAjzuk) opnam. Dit filmpje is meer dan 30.000 keer bekeken op Facebook, Twitter en LinkedIn en resulteerde in een lunchgesprek met de minister. In de tussentijd presenteerde de minister het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met het veelbesproken stikstofreductiekaartje. Een…

Kadernota 2023.

In de eerste helft van het jaar biedt het college aan de gemeenteraad de zogenaamde ‘Kadernota’ aan. Het college geeft daarmee inzicht in het voorgestelde beleid en de financiële plaatjes voor het komende begrotingsjaar en ook een doorkijk naar de jaren erna (meerjarenraming). De Kadernota vormt de start voor de ‘Programmabegroting’ die in het najaar volgt. Bij de behandeling van deze nota in de raad mogen alle fracties een reactie hierop geven.  De Kadernota voor…

Liberaal Weetje 9

Het liberalisme was in de 19de eeuw vooral individualistisch van aard. Het individu moest de vrijheid en het recht hebben om te denken en te geloven zoals zijn of haar overtuiging dat ingaf en te spreken en schrijven zoals hij of zij dat wilde. Maar de nadruk op de rechten van het individu nam niet weg dat het verenigingsleven zeer belangrijk was voor liberalen. Door het vormen van verenigingen kon men juist zijn idealen meer…

Uit de fractie…

Op het moment dat ik mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief schrijf is het zomerreces al begonnen. Toch neem ik jullie nog even mee terug naar de afgelopen maanden waarin twee raadsvergaderingen en een dialoogavond plaatsvonden. In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat de nieuwe coalitie een feit is. In een extra raadsvergadering op 29 juni jl. is het nieuwe college geïnstalleerd en zijn er, door de benoeming van twee nieuwe wethouders, ook weer nieuwe…

Motie stikstof unaniem aangenomen.

Op initiatief van VVD en CDA is vanavond in de gemeenteraad een motie aangenomen die onder andere pleit voor een meer evenwichtige verdeling van de stikstofopgave, haalbare en realistische doelen op Goeree-Overflakkee, duidelijk perspectief voor agrarische ondernemers en ondersteuning van de sector om zelf met plannen te komen. De motie werd door de hele raad ondersteund. Foto: Pieter van Es

Reactie op het coalitieakkoord.

“WAAR WILLEN WE MET HET EILAND HEEN?” Deze uitspraak van collega Peter Grinwis stond twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen in het Eilanden-Nieuws. De VVD Goeree-Overflakkee is het daar roerend mee eens. Helaas geeft het coalitieprogramma 2022-2026 geen antwoord op die vraag. Een duidelijk toekomstgericht perspectief op het eiland ontbreekt. Het programma zelf is vlak en laat geen grote ambities zien. Wat gaan we doen met al die belangrijke vraagstukken die nu soms al jaren op…

Liberaal Weetje 8.

Het libertarisme wordt wel het extreme broertje van het liberalisme genoemd. Libertariërs verafschuwen bijna iedere vorm van overheidsinmenging. De enige taak van de staat is het voorkomen van wetsovertredingen, zoals diefstal, fraude en geweld. Voor het overige bepleiten zij het absolute recht van het individu om met rust gelaten te worden. Het zuivere ‘laissez faire kapitalisme’ (de markt doet ongebreideld zijn werk) is het enige systeem dat in hun ogen die vrijheid garandeert. Ayd Rand…

Bestuurswisselingen.

Op 11 april werd een bijzondere algemene ledenvergadering van de VVD GO gehouden. De ALV stond vooral in het teken van afscheid en verwelkoming. Afscheid werd genomen van Addy Rijerkerk, Nynke Zwaga en Binic Vreugde als raadsleden voor de VVD GO in de eilandelijke gemeenteraad. Maar gelukkig herrezen zij als phoenixen uit de as in andere hoedanigheden. Binic zal als steunfractielid de huidige raadsleden bijstaan met raad en daad op een aantal thema’s, waaronder onderwijs en…

Met Energie naar het Omgevingsbeleid! 

De eerste stap op weg naar het nieuwe Omgevingsbeleid voor Energie is genomen. De startnotitie voor de energiemodule en het bijbehorende participatieplan zijn aangenomen door Provinciale Staten. Daarnaast is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau besproken. Ik heb ervoor gepleit om minder gemakkelijk zon op landbouwgrond toe te staan en eerst alternatieve mogelijkheden zoals zon op dak, gevels, industrieterreinen, etc. te benutten. Want op dit moment wordt nog te gemakkelijk gekozen voor zon op landbouwgrond. Schaarse,…

Uitdagingen openbaar vervoer.

Er is wat te doen over het Openbaar Vervoer op ons eiland!  Het reguliere openbaar vervoer (OV) zoals we dat kennen staat onder grote druk. Voor Corona werd al gesproken over de bezetting van de bussen op een aantal “dunne“ lijnen (lijnen 135 en 138). Naast deze lijnen hebben we ook de R-Net lijn 436 die van ons eiland naar Rotterdam rijdt en een aantal scholierenlijnen. Het OV wordt deels betaald door de Provincie Zuid-Holland…