Vragen over flexwoningen.

In een brief van 14 september jl. heeft het college de raad vertrouwelijk geïnformeerd dat het college een locatieonderzoek was gestart voor de langdurige en grootschalige huisvesting van 250 tot 300 ontheemde Oekraïners. Twee weken later was dat onderzoek kennelijk afgerond en de locatiekeuze voor het bouwen van ruim 100 flexwoningen aan de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis een feit. Inwoners en de raad werden daarover op 28 september jl. gelijktijdig op de hoogte gebracht. Dit…

Steun voor de visserij nodig bij natuurvergunning.

Het Kabinet trekt 250 miljoen euro uit om de boeren in de buurt van Natura2000-gebieden versneld aan een nieuwe natuurvergunning te helpen. Het gaat om agrarische bedrijven met een geringe stikstofdepositie, de zogenaamde PAS-melders, die door de uitspraak van de Raad van State in 2019 zonder een natuurvergunning zitten. Dat is natuurlijk mooi voor de boer, maar wat is er voor de visser? Vissers die in Natura2000-gebieden vissen moeten beschikken over een geldende natuurvergunning (Wet natuurbescherming of…

Van de voorzitter.

Nadat ik de laatste vier jaren fractievoorzitter was van de lokale VVD-fractie ben ik nu afdelingsvoorzitter. Toen Dominique Boelen haar vertrek aankondigde, werd een nieuwe voorzitter gezocht en het lot viel op mij 😊. Nynke, Raymond, José en ik hebben mooie plannen. Meer ledenbinding, meer leden, samen met de fractie zichtbaar zijn, een jaarkalender, een jaarplan, goed samenwerken met fractie en marketingcommissie en stukjes leveren voor de nieuwsbrief. Het doel is de verloren zetel (het…

Energie.

De prijs en de beschikbaarheid van energie blijven ons bezighouden, ook in Zuid-Holland. We willen minder afhankelijk worden van Russisch gas, de prijs van energie stijgt en de bouw van windturbines op land verloopt stroef. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. “Wij zijn erg blij met WarmtelinQ, het warmtenet uit de Rotterdamse haven richting Leiden”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. “Zo wordt restwarmte van de industrie nuttig gebruikt.” Naast wind, zon en restwarmte wil de VVD…

Regeren is vooruitzien! 

Ik ben geen woordvoerder stikstof in onze Statenfractie, maar de hoofdlijnenbrief van 1 april jl. en het optreden van minister van der Wal van Natuur en Stikstof bij tv-programma Op1, maakten dat ik een filmpje (https://youtu.be/Osj8tMAjzuk) opnam. Dit filmpje is meer dan 30.000 keer bekeken op Facebook, Twitter en LinkedIn en resulteerde in een lunchgesprek met de minister. In de tussentijd presenteerde de minister het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met het veelbesproken stikstofreductiekaartje. Een…

Kadernota 2023.

In de eerste helft van het jaar biedt het college aan de gemeenteraad de zogenaamde ‘Kadernota’ aan. Het college geeft daarmee inzicht in het voorgestelde beleid en de financiële plaatjes voor het komende begrotingsjaar en ook een doorkijk naar de jaren erna (meerjarenraming). De Kadernota vormt de start voor de ‘Programmabegroting’ die in het najaar volgt. Bij de behandeling van deze nota in de raad mogen alle fracties een reactie hierop geven.  De Kadernota voor…

Liberaal Weetje 9

Het liberalisme was in de 19de eeuw vooral individualistisch van aard. Het individu moest de vrijheid en het recht hebben om te denken en te geloven zoals zijn of haar overtuiging dat ingaf en te spreken en schrijven zoals hij of zij dat wilde. Maar de nadruk op de rechten van het individu nam niet weg dat het verenigingsleven zeer belangrijk was voor liberalen. Door het vormen van verenigingen kon men juist zijn idealen meer…

Uit de fractie…

Op het moment dat ik mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief schrijf is het zomerreces al begonnen. Toch neem ik jullie nog even mee terug naar de afgelopen maanden waarin twee raadsvergaderingen en een dialoogavond plaatsvonden. In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat de nieuwe coalitie een feit is. In een extra raadsvergadering op 29 juni jl. is het nieuwe college geïnstalleerd en zijn er, door de benoeming van twee nieuwe wethouders, ook weer nieuwe…

Motie stikstof unaniem aangenomen.

Op initiatief van VVD en CDA is vanavond in de gemeenteraad een motie aangenomen die onder andere pleit voor een meer evenwichtige verdeling van de stikstofopgave, haalbare en realistische doelen op Goeree-Overflakkee, duidelijk perspectief voor agrarische ondernemers en ondersteuning van de sector om zelf met plannen te komen. De motie werd door de hele raad ondersteund. Foto: Pieter van Es

Reactie op het coalitieakkoord.

“WAAR WILLEN WE MET HET EILAND HEEN?” Deze uitspraak van collega Peter Grinwis stond twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen in het Eilanden-Nieuws. De VVD Goeree-Overflakkee is het daar roerend mee eens. Helaas geeft het coalitieprogramma 2022-2026 geen antwoord op die vraag. Een duidelijk toekomstgericht perspectief op het eiland ontbreekt. Het programma zelf is vlak en laat geen grote ambities zien. Wat gaan we doen met al die belangrijke vraagstukken die nu soms al jaren op…